Všeobecné obchodní podmínky

26.03.2020

V platném znění od 25.3.2020

I. Úvodní ustanovení 

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu barvytachov-eshop.cz.cz

Provozovatelem internetového obchodu barvytachov.cz je společnost Barvy Tachov s.r.o se sídlem v Tachově, Okružní 2003, IČO 48326437, DIČ: CZ48326437 (dále jen prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu odeslal řádnou objednávku (dále jen kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.barvytachov-eshop.cz nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. 

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Položky, které jsou systémově zařazeny do katalogu zboží, nemusí být vždy v požadovaném množství na skladě a  k dodání v době spracování objednávky.  Počet kusů nemusí být dostatečný pro všechny doručené a potvrzené objednávky. O případných rozdílech bude zákazník vždy informován před expedici. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným spůsobem, zpravidla telefonicky, nebo e-mailem. O případných rozdílech bude zákazník vždy informován před expedicí.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží ještě nebylo odesláno. V Ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávajíci může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo výrazným způsobem se změnila jeho cena. V Těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající připraví k převzetí zákazníkovi zboží zpravidla do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny v režimu náhledu s DPH. V objednávce je celková cena vyčíslená bez DPH, vypočtena DPH a cena celkem s DPH, u položek je cena s DPH. Prodávající garantuje ceny v uvedené nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky k zákazníkovi. 

Objednané zboží se doručuje k zákazníkovi následovně:

1/     zákazník si zboží převezme ve výdejně obchodu na adrese 347 01,- Tachov, Okružní 2003, 

       cena je 0,- Kč

2/    obchod poskytuje rozvou po městě Tachov. Podmínky rozvozu: nákup zboží nad 1000,- Kč. Termín             doručení se domlouvá telefonicky.

3/    obchod poskytuje rozvoz v okolí Tachova (cca 5 km) Podmínky rozvozu: Nákup zboží min. 2000,- Kč.         Termín doručení se domlouvá telefonicky.

Platby

1/     platební kartou cestou zabezpečené platební brány

2/    při osobním odběru platba hotově, anebo kartou

Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral, či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

 IV.  Shoda s kupní smlouvou

Prodávajíci odpovída kupujícímu za to, žke prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen !rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavuk odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujíciho buď výměnou věcí, nebo její opravou. Není-li takový postup mopžný, může kupující požadovat priměřenou slevu z ceny věcí nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozp s kupní cenou sám spůsobil.

V. Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.3.2020. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.barvytachov-eshop.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků príslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.